top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN Feel the Breeze Feel the Breeze DOO (hierna te noemen Feel the Breeze)

 

De highlights van de voorwaarden:

 

1. Je mag binnen 30 dagen na aankoop van je product je geld terugvragen, dan storten wij het bedrag terug en beëindigen we de toegang tot de cursus. Voor ons mentor program geldt dat je nadat je alle exercises hebt gedaan en je geen waarde hebt ervaren je geld terug kan vragen. Voor THRIVE geldt dat je alle exerciese moet hebben gedaan en tenmiste 80% aanwezig moet zijn geweest bij de live sessies.

2. Feel the Breeze kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden of aangeklaagd voor enig financieel verlies, emotionele schade of lijden als gevolg van de informatie die in de cursus wordt gegeven.

3. Je mag niks kopiëren uit de cursussen en de cursus is voor eigen gebruik. 

4. Er mag maar 1 persoon per cursus deelnemen, tenzij anders aangegeven

5. Feel the Breeze mag eenzijdig jouw toegang to de cursussen en programma's beindigen, indine niet aan de voorwaarden van de cursus, programma's, algemene voorwaarden of common sense wordt voldaan en is niet verplicht om geld te retourneren.

Artikel 1 Definities

1. Feel the Breeze DOO, gevestigd te Montenegro, onder nummer 51018567, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Feel the Breeze.

2. De persoon die aan een (Instagram- en/of video)cursus deelneemt wordt aangeduid als deelnemer.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Feel the Breeze zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens deelnemer en/of member content ter beschikking stelt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens Feel the Breeze waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. Feel the Breeze heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden zullen voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan deelnemer en/of member.

4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door Feel the Breeze in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

6. Indien Feel the Breeze afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen.

 

Artikel 3 Klachten

1. Deelnemer en/of member is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Feel the Breeze, door een e-mail te versturen naar info@feelthebreeze.nl.

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan komt de deelnemer en/of member geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

3. Feel the Breeze streeft ernaar binnen een werkdag een melding van ontvangst van de klacht te versturen en de klacht binnen een week inhoudelijk te behandelen.

4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 4 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Feel the Breeze is gevestigd.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Feel the Breeze en betrokken derden 12 maanden.

Deelname cursus en/of membership

 

Artikel 5 Aanbod

1. Feel the Breeze kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de deelnemer en/of member redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus of een membership online wordt aangeschaft, ontstaat direct een betalingsverplichting voor de deelnemer en/of member.

 

Artikel 6 Tarieven en betalingen

1. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. Met de aankoop van een cursus ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen dan wel gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.

3. Deelnemer en/of member verkrijgt pas toegang tot de content na volledige betaling van het overeengekomen bedrag, mits anders staat aangegeven.

4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Feel the Breeze heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen.

5. Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een automatische incasso niet geind kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd, is de cursist na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6. Indien de cursist in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cursist.

7. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, is Feel the Breeze gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat een volgende betaling is voldaan.

8. Indien de cursist in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de content ontzegd. Indien de cursus niet tijdig of correct is opgezegd (zie artikel 14) blijft de betalingsverplichting in een dergelijk geval wel bestaan.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

1. Het is niet mogelijk om een cursus aan te schaffen wanneer de leeftijd van 18 jaar nog niet is bereikt.

2. Feel the Breeze voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer en/of member met aankoop beoogde.

3. Doordat de diensten van Feel the Breeze online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

4. Een cursus is slechts met één Instagramaccount, emailadres, ofwel een zakelijk ofwel persoonlijk

account, te volgen.

5. Feel the Breeze behoudt te allen tijde het recht om een deelnemer en/of member te weigeren of de toegang tot een cursus of programma of membership te beindingen. Daarbij is zij niet verplicht enige betaling te storneren, zij zal altijd op zoek gaan naar een passende oplossing gelet op de omstandigheden,

6. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een cursus kunnen van tijd tot tijd wisselen. Feel the Breeze is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.

 

Artikel 8 Informatieverstrekking

1. Deelnemer en/of member stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Feel the Breeze.

2. Deelnemer en/of cursist staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3. Deelnemer en/of member vrijwaart Feel the Breeze voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt deelnemer en/of member niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van deelnemer en/of member.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Feel the Breeze is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Deelnemer en/of member blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens het volgen van de content.

3. In het geval dat Feel the Breeze een schadevergoeding verschuldigd is aan deelnemer en/of member voor het opzettelijk of met grove schuld veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Feel the Breeze in rekening is gebracht in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

4. Deelnemer en/of member vrijwaart Feel the Breeze tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Feel the Breeze alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.

2. Feel the Breeze verleent de deelnemer en/of member een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet- sublicentieerbaar en herroepelijk recht om een cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.

3. Gedeelde content mag niet zonder schriftelijke toestemming van Feel the Breeze worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Deelnemer en/of member mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Feel the Breeze of of Rianne of Gerben, met een verwijzing naar een of meerdere door hen beheerde social media kanalen.

4. Het is deelnemer en/of member tevens niet toegestaan de schriftelijke documentatie behorende bij de cursus, waaronder werkboeken en bijlagen te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik. 

5. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. Feel the Breeze is in een dusdanig geval gerechtigd deelnemer te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd uit te sluiten van deelname.

6. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van Feel the Breeze. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer en/of member om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

7. Met content die levenslang wordt aangeboden wordt bedoeld zo lang Feel the Breeze bestaat, dan wel het platform waarop de content wordt aangeboden. Feel the Breeze kan ook in een dusdanig geval niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet volledig doorlopen van de content.

 

Artikel 11 Communicatie

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Deelnemer wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

2. Tijdens deelname aan een cursus kunnen deelnemers en members bij sommige cursussen onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De deelnemer en/of member verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Feel the Breeze.

3. Het staat Feel the Breeze te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

4. Feel the Breeze behoudt zich het recht voor deelnemers en/of members die door hun gedrag het verloop van een cursus of membership belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Cursus

 

Artikel 12 Inhoud en duur cursus

1. De cursusduur varieert per cursus en kan naar eigen inzicht en in eigen tempo worden gevolgd, zo lang de content beschikbaar wordt gesteld.

2. Deelnemer behoudt toegang tot de inhoud van de cursus voor de looptijd zoals beschreven op de salespagina, waarna toegang wordt ontzegd, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor de content tijdig te doorlopen.

3. Indien nodig zal de inhoud van de cursus regelmatig worden voorzien van een update.

 

Artikel 13 Wijziging en annulering

1. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus zodra de cursus start. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Deelnemer heeft wel het recht de overeenkomst tot aankoop van een cursus binnen 14 kalenderdagen na aankoop te ontbinden wanneer deelnemer kan aantonen dat de content niet voldoet aan de verwachtingen die deelnemer redelijkerwijs mocht hebben. Beoordeling hiervan komt enkel toe aan Feel the Breeze.

2. Deelname aan een cursus is persoonsgebonden, waardoor er maar één inlogaccount gekoppeld kan worden aan een aankoop. Indien aankoper de cursus cadeau wenst te doen, dient dit direct na aankoop per e-mail aan info@feelthebreeze.nl aangegeven te worden.

In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Feel the Breeze de mogelijkheid een cursus te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Feel the Breeze maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan deelnemer en er zal gezocht worden naar een passende oplossing.

 

Artikel 14 Aanvullende voorwaarden Feminine Mastermind

 

Betalen in termijnen

Binnen het cursusaanbod van Feel the Breeze is alleen het Feminine mastermind te betalen in termijnen. Bij aanschaf van dit programma krijg je de optie om ineens, in twee of in drie termijnen te betalen. De bedragen die hierbij gehanteerd worden, vind je in de checkout.

- Indien je kiest voor ineens betalen, voldoe je de volledige cursusinvestering meteen bij aanschaf.

- Indien je kiest voor betalen in twee termijnen, dan voldoe je bij aanschaf de eerste helft en geef je een incasso af waarbij een maand na datum van aanschaf de tweede termijn wordt geïncasseerd.

- Indien je kiest voor betalen in drie termijnen, dan voldoe je bij aanschaf het eerste termijnbedrag en geef je een incasso af waarbij één maand na datum van aanschaf de tweede termijn wordt geïncasseerd en twee maanden na datum van aanschaf wordt de derde termijn geïncasseerd.

  

Wat gebeurt er bij stornering of anderszins in gebreke blijven door klant

Indien de klant een termijnbedrag niet voldoet, wordt direct de toegang tot de Feminine mastermind (zowel het het online platform als de events en online courses) stopgezet. Toegang wordt hersteld zodra het termijnbedrag is voldaan. De betalingsverplichting blijft onherroepelijk bestaan. Indien klant in gebreke blijft, wordt door Feel the Breeze een incassoprocedure gestart en wordt klant uitgesloten van andere/toekomstige cursussen van Feel the Breeze.

Indien klant ontevreden is over de inhoud van de mastermind, heeft de klant tot 14 kalenderdagen na de aanmelding de mogelijkheid de aankoop te ontbinden. Neem hiervoor contact op via courses@feelthebreeze.nl.

 

Geen financiële aansprakelijkheid

Niks van de inhoud van de cursus kan worden opgevat als financieel advies, Feel the Breeze is geen financieel adviseur. Het investeren van uw geld brengt risico's met zich mee. De waarde van je beleggingen kan stijgen of dalen en je bent nooit veilig voor een gedeeltelijk of volledig verlies van uw belegging. Je bent zelf verantwoordelijk voor financiële beslissingen, Feel the Breeze kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden of aangeklaagd voor enig financieel verlies of lijden als gevolg van de informatie die in de cursus wordt gegeven.

 Privacybeleid - Feel the Breeze

 

Ons privacybeleid

Feel the Breeze Family (www.feelthebreeze.nl) geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Feel the Breeze Family. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/09/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

De gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

   Webwinkelsoftware

    WIX

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Wix. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Wix heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wix is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Wix is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Wix maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Wix behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Wix houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

 

    E-mail en mailinglijsten en online cursus platvorm

    MailChimp, Mailblue, Sendinbleu & Wix

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp, Mailblue, Sendinblue, Teachable & Wix. MailChimp, Mailblue, Sindinblue, Teachable & Wix zullen uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp, Mailblue, Sendinblue, Teachable & Wix beveiligd opgeslagen. MailChimp, Mailblue, Sendinblue, Teachable & Wix maken gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp, Mailblue, Sendinblue, Teachable & Wix behouden zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

    Gmail 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

   

 

 Payment processors

    Stripe, Mollie, Plug&play & Teachable

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Stripe, mollie, Plug&play & Teachable. Zij verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van hun dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Zij bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

    Beoordelingen

    Verzenden en logistiek

    Facturatie en boekhouden

    MoneyBird & Exact

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird & Exact. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, MoneyBird & Exact heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird & Exact gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

    Externe verkoopkanalen

    Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Feel the Breeze op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Feel the Breeze. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en producten.

Ravenjs.com

Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Sentry, als deel van de “bugs&fix”-dienst. Wix en wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze website presteert. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Sentry. Sentry kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Sentry gebruikt deze informatie onder andere voor het optimaliseren van het werken van de software van Wix  en overige diensten en producten.

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

    Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

Feel The Breeze DOO

Registration number: 51018567

Address: Podgorica 81000 Montenegro

Beneficiary: FEEL THE BREEZE D.O.O. - TIVAT
Beneficiary Address: Ulica Palih Boraca ulaz 22A, stan 27, Tivat 85320 Montenegro 

Telefoon +31 (0)6 54781755

E info@feelthebreeze.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Rianne Hottinga

bottom of page